Home < Terug

Algemene Voorwaarden

versie 1.1 januari 2012

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtgever: de wederpartij van Illusa design
Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en Illusa design te bepalen werkzaamheden die door Illusa design verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

Artikel 2. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Illusa design en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Artikel 3. Opdracht, offerte en wijzigingen

1. Met het tekenen of schriftelijk/per e-mail bevestigen van de offerte gaat opdrachtgever akkoord met de daarin vermelde afspraken met betrekking tot levertijden, productiekosten en omschrijving van het eindproduct. Illusa design draagt zorgt voor levering van het eindproduct conform de kenmerken zoals omschreven in de offerte ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.
2. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal Illusa design in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Illusa design is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Illusa design zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Illusa design kunnen worden toegerekend.
4. Bij annulering van de opdracht om welke reden ook is de opdrachtgever volledige honorering verschuldigd, tenzij aantoonbaar sprake is van een wanprestatie van Illusa design. Illusa design zal (behoudens vertragingen wegens omstandigheden buiten haar schuld) al het mogelijk doen om zich te houden aan de afgesproken levertijden.

Artikel 4. Betaling

Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor bijkomende kosten bij vertraging van het productieproces wanneer niet aan deze voorwaarde wordt voldaan.

Artikel 5. Onmacht

Indien sprake is van omstandigheden die het naar behoren uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden belemmeren en waar Illusa design geen invloed op heeft, kan Illusa design niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden en/of overige afspraken, en de mogelijke schade aan derden die daaruit voortvloeit.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Illusa design is niet aansprakelijk voor fouten in de tekst van het ontwerp, wanneer de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven, voor fouten gemaakt door derden of voor fouten als gevolg van irrelevante, onvolledige, onjuiste en / of onbetrouwbare gegevens verstrekt door de opdrachtgever.
2. Illusa design is niet verantwoordelijk te houden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Opdrachtgever en anderen. Tenzij er sprake is van opzet harerzijds.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

Het door de opdrachtgever te betalen honorarium geeft uitsluitend recht tot het gebruik van de illustratie(s) zoals dat op het contract of anders (schriftelijk, of per e-mail) is vermeld en overeengekomen. Voor ieder additioneel gebruik van het werk, delen van het werk of afgeleiden van het werk is een toeslag van 25% over het totaal van het gefactureerde bedrag verschuldigd, tenzij is overeengekomen dat het auteursrecht op de illustraties wordt overgedragen aan de opdrachtgever.

Artikel 8. Afsluiting opdracht

De opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient binnen een termijn van twee weken na factuurdatum hierover te berichten. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht goedgekeurd te zijn. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Illusa design, totdat deze door opdrachtgever zijn betaald.

Artikel 9. Promotie

Illusa design is te allen tijde gerechtigd haar werk te signeren, en behoudt ten alle tijden het recht om het geleverde product te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder vertoning op internet, tenzij anders overeengekomen.